ەەڭ جاڭا مازمۇندار
دەنە تاربيەدە قۋاتتى مەملەكەت بولۋ ارمانىنا تالپىنىپ، قايراتتانا العا باسۋدىڭ جاڭا تاراۋىن جازدى
14- كەزەكتى مەملەكەتتىك سپورت جارىسى شانشيدىڭ شي - ان قالاسىندا سالتاناتپەن باستالدى
مەملەكەتتىك ۇلت ىستەرى كوميتەتىنىڭ ۇلتتار ىنتىماعى، العاباسارلىعىنداعى ۇلگىلى ورىن قۇرۋدى ارناۋلى تاقىرىپتىق تەكسەرۋ -زەرتتەۋ گرۋپپاسى ايماعىمىزعا كەلىپ تەكسەرۋ -زەرتتەۋ جۇرگىزدى
قۋانىشتى حابار! تارباعاتاي راديو -تەلەۆيزور داشۋەسى كايفاڭ داشۋەسى بولىپ دارەجەسىن جوعارىلاتتى
كوشپەلى شاعىن سابا